Regulamin i Polityka prywatności

Ten dokument opisuje Regulamin sklepu internetowego, zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://jagnakudla.pl.

Rozdział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Regulaminie” – oznacza niniejszy Regulamin;
„Regulaminie Sklepu internetowego” – oznacza dostępny na stronie https://jagnakudla.pl/polityka-prywatnosci/ Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
„Sprzedawcy” – oznacza Jagnę Kudłę, prowadzącą działalność gospodarczą Jagna Kudła, ul. Brzozy-Brzeziny 32, 05-220 Zielonka, NIP 5272383101.
„Kliencie”  – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
„Stronach” – oznacza łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
„Sklepie internetowym” – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://jagnakudla.pl sklep internetowy, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje publikacje znajdujące się w jego ofercie;
„publikacji” – oznacza plik elektroniczny zawierający np. treści tekstowe, materiały audio, wizualne lub audiowizualne, będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. ebooki, audiobooki, eczasopisma. Plik elektroniczny może być zapisany w formacie PDF, EPUB, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, stosownie do informacji podanej obok danej publikacji;
„koncie” – oznacza funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są dane Klienta, dane dotyczące składnych przez Klienta zamówień na publikacje jak i za pomocą której udostępniane są Klientowi zakupione przez Niego publikacje;
„Serwisie autoryzacyjnym” – oznacza serwis informatyczny umożliwiający autoryzację Klientów do konta, za pomocą loginu i hasła;
„Zasadach korzystania” – oznacza dokument określający reguły zakładania, modyfikacji i usuwania konta w Sklepie internetowym, a także pozostałe zasady korzystania z Serwisu autoryzacyjnego, dostępny w samym Serwisie; Zasady korzystania są również udostępniane nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem umowy ze Sprzedawcą – przed jej zawarciem, w formie adekwatnej do sposobu komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a potencjalnym Klientem;
„koszyku” – oznacza składnik Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
„Konsumencie” – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 kc;
„kc” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
„Prawie autorskim” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
„Ustawie o prawach konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozdział II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu publikacji od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest dostępny na stronie https://jagnakudla.pl/polityka-prywatnosci/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na zakup publikacji oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu ten regulamin bez zastrzeżeń.
4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy kc, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Rozdział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na publikacje

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Rozdziału II Regulaminu, Klient zamawia publikację za pośrednictwem Sklepu internetowego stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https://jagnakudla.pl
2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
3. Klient dokonuje zamówienia publikacji zaznaczając ją w Sklepie internetowym za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym (patrz Rozdział V Regulaminu), że przy każdej publikacji oferowanej Klientowi w Sklepie internetowym, Sprzedawca zamieszcza dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z tej publikacji licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tej publikacji. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami przed złożeniem zamówienia.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”, a następnie „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w terminie do 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: admin@jagnakudla.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia na publikację po dokonaniu przez Kupującego za pośrednictwem dostawcy systemu płatności zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu ceny Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpoczęciu realizacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Udostępnianie publikacji nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od wysłania ww. wiadomości elektronicznej. O udostępnieniu publikacji Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany na przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klienci mogą otrzymać fakturę elektroniczną, wystawioną i doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po udostępnieniu publikacji. Szczegółowe zasady płatności określone zostały na stronie wybranego przez Klienta w zamówieniu dostawcy systemu płatności.
6. Sprzedawca może – w procesie składania zamówienia, poprzez swój system teleinformatyczny – zaproponować określonym przez siebie kategoriom Klientów, płatność w formie przedpłaty. W przypadku, gdy Klient, po zaproponowaniu mu – stosownie do powyższego – zapłaty w formie przedpłaty wybierze tę formę płatności, nie będą miały do Niego zastosowania postanowienia pkt 5 powyżej. W terminie do 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności przedpłaty oraz informację, że publikacja zostanie udostępniona Klientowi po dokonaniu płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: admin@jagnakudla.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać́ płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca po dokonaniu przez Kupującego zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wystawia i doręczy Klientowi fakturę oraz prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia wiadomość elektroniczną zawierającą informację o udostępnieniu publikacji.
7. Liczba pobrań, których Klient może dokonać będzie podawana obok publikacji w ogólnych postanowieniach określających zakres udzielonej licencji na korzystanie z niej.

Rozdział IV. Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za udostępnienie danej publikacji jest podana w Sklepie internetowym w ramach informacji o danej publikacji lub w treści zamówienia na daną publikację. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
2. Sprzedawca oświadcza, że jest zwolniony z VAT na podstawie Art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.)
3. Klient dokonuje płatności ceny stosownie do postanowień Rozdziału III Regulaminu.
4. W przypadku płatności realizowanych w trybie określonym w Rozdziale III pkt 5, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z zamówienia i zamówienie to jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Rozdział V. Licencja na korzystanie z publikacji

1. Klient, któremu udostępniono publikację, jest uprawniony w ramach zamówienia tej publikacji do trzykrotnego pobrania ze swojego konta pliku zawierającego publikację. Po dokonaniu ostatniego pobrania zamówienie uznaje się za wykonane w całości.
2. Każdy publikacja oferowana za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.
3. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionej przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego publikacji
4. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z publikacji, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych publikacji.
5. Z chwilą udostepnienia publikacji Klientowi przez Sprzedawcę zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z publikacji objętej jej treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Sklepu internetowego obok tej publikacji, takich w szczególności, które określają:
a) dopuszczalną ilość pobrań publikacji, o ile jest inna niż wskazana w pkt 1 powyżej;
b) sposób zabezpieczenia publikacji, który może wpływać na zakres korzystania z niej poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na daną publikację dokładnie zapoznać się z informacją o sposobie zabezpieczenia;
c) brak prawa lub prawo skopiowania tekstu publikacji lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrana publikacja lub jakakolwiek jej część nie może być kopiowana;
d) prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu publikacji; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok publikacji wskazuje się liczbę jej stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wydrukowania publikacji na własne potrzeby;
e) termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu przyjmuje się, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
f) inne elementy, o ile zostaną podane w informacji obok publikacji.
6. Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu Sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Sklepu internetowego obok tej publikacji.
7. O ile Strony nie postanowią inaczej licencja na korzystanie z zakupionej publikacji:
a) umożliwia korzystanie z niej tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w postanowieniach zapisanych obok publikacji na stronie Sklepu internetowego, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych;
b) ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
10. Klient, który zakupił publikację, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niej.
11. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z publikacji przez Niego zakupionej.
Dana licencja na korzystanie z publikacji umożliwia korzystanie z niej tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 5 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił publikację, innych lub szerszych uprawnień.

Rozdział VI. Zabezpieczenia publikacji

1. Każdy publikacja może być zabezpieczona znakiem wodnym (watermarkiem) przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie publikacji.
2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia publikacji. Klient, który nabył publikację zobowiązuje się do nieusuwania jej zabezpieczenia.

Rozdział VII. Wymagania techniczne i technologiczne

Zastrzega się, że, o ile z opisu podanego przy danej publikacji na stronie Sklepu internetowego lub na stronie podanej w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać nic innego:
a) przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupioną publikację może być konieczne połączenie z Internetem,
b) do czytania publikacji zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie publikacji na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Lista dostępnych formatów znajduje się w Sklepie internetowym

Rozdział VIII. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku złożenia przez Klienta Sprzedawcy zamówienia na publikację i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”.
2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest udostępnienie Klientowi publikacji na stronie; w tym przypadku z datą udostępnienia publikacji Umowa zostaje zawarta.
3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
a) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty,
b) publikacja został Mu udostępniona.

Rozdział IX. Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej admin@jagnakudla.pl pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. publikacji” w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
a) pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
b) w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozdział X. Przepisy dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup publikacji wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”.
8. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
9. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 kc) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach publikacji objętego przedmiotem Umowy.
Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady publikacji. Postanowienie to nie odnosi się do publikacji nabytych przez Konsumentów.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z publikacji stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest

Jagna Kudła
ul. Brzozy-Brzeziny 32
05-220 Zielonka
NIP 5272383101

Możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail jagna.kudla@gmail.com

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, masz następujące uprawnienia:

 1. prawo do  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając e-mail na adres: jagna.kudla@gmail.com.

Jeśli realizacja danego uprawnienia będzie stała w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych, to mogę odmówić Tobie realizacji niektórych wskazanych powyżej uprawnień.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu, czy po prostu skontaktować się ze mną.

Zapewniam Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Gwarantuję podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. home.pl S.A., ul.Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS:0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Google Ireland Limited („Google”), firmie zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu przetwarzania danych z formularza.
 3. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437 – w celu przetwarzania płatności.
 4. judge.me Ltd – Buckworths (Ireland) Limited, c/o Workhub, 77 Lower Camden Street, Dublin SO2 XE80, Ireland – w celu pozyskiwania i przetwarzania opinii dla klientów sklepu.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Komentarze. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane w bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga. Jeżeli chodzi o system Disqus, dane trafiają tam na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus, na podstawie którego możesz w ogóle korzystać z systemu Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje sam Disqus, a ja nie mam na to wpływu.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu YouTube. Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

Funkcje społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, Twitter, Linkedin.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.